Maltézská Pomoc

MALTÉZSKÁ POMOC, O.P.S.

Maltézská pomoc, o.p.s. Je nevládní organizací, kterou založilo České velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů.

Hlavním cílem této organizace je pomáhat lidem začlenit se do života společnosti v rámci fyzických a psychických možností každého z nich, a tím předcházet či zmírňovat sociální izolaci.

Maltézská pomoc se stará a pečuje o rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, bezdomovce, opuštěné a na lůžko upoutané seniory, mladé lidi, nemocné, zdravotně postižené, děti z dětských domovů, dětských center a dětských ústavů, vězně, chudé a sociálně slabé rodiny, opečovávané příbuzné, lidi postižené přírodními katastrofami a další lidi v nouzi.

Všechny služby jsou poskytovány na území České republiky.

Více informací: https://maltezskapomoc.cz/